WEDSTRIJDREGLEMENT

Fja-Oeyen Mol nv

Experience Permesso


Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd 'Experience Permesso', hierna de "Wedstrijd" genoemd.

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Fja-Oeyen Mol nv, met maatschappelijk adres te Asstraat 2, 2400 Mol ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0444678682, hierna de "Organisator" genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.


Artikel 2. Duur

De Wedstrijd start op 1 februari 2021 en eindigt op 28 februari 2021.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.


Artikel 3. Voorwaarden van deelname

Deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan de personen die voldoen aan de volgende aankoopverplichting:

1 Donsdeken Jupiter (met een minimum afmeting van 200/200)

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

De deelnemers aan de Wedstrijd moeten hun verblijfplaats hebben binnen het volgende gebied:

België

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert deze toestemming. De Organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd.


Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
  • emailadres
  • het adres van de woonplaats van de deelnemer

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via https://fja-oeyen.be/nl/p/privacy) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.


Artikel 5. Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de website https://fja-oeyen.be/nl/p/experience.

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

1) Inschrijven in Experience  
2) Fja-Oeyen Mol nv de gevraagde informatie, betreffende huidige en toekomstige slaapsituatie, bezorgen            
3) Donsdeken 1 week testen             
4) Overgaan tot aankoop        
5) Aanduiding van winnaar

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.


Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

De winnaar is diegene die correct op de vraag heeft geantwoord en wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst het juiste antwoord benadert. Voor wat betreft de schiftingsvraag heeft het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord voorrang op het dichtste cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van ex-aequo voor de schiftingsvraag, is de winnaar diegene die als eerste zijn/haar antwoord heeft ingediend.

De elektronische registratie van de antwoorden geldt voor de toekenning van de prijs.

De winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres opgegeven bij de inschrijving op de inschrijfpagina en zal de prijs ontvangen op het postaal adres opgegeven bij de inschrijving. De winnaar wordt verwittigd ten laatste 30 dagen na afsluiten van de wedstrijd.

De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld.

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar.


Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kan worden is:

1 x Cash Back aangekocht donsdeken

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).


Artikel 8. Fraude en misbruik

Fja-Oeyen Mol nv houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 9. Communicatie

De winnaar van een prijs verleent de toestemming aan de Organisator om zijn of haar naam en/of beeld (per foto of video) te gebruiken in het kader van eventuele communicatie of promotie van de Organisator omtrent de Wedstrijd (inclusief via socialemediakanalen).


Artikel 10. Aansprakelijkheid

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De Organisator kan aldus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou zijn opgelopen door een deelnemer omwille van de deelname aan de Wedstrijd en het ontvangen en/of gebruiken van of eventuele gebreken aan een prijs.

De Organisator kan bovendien geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor enige technische mankementen, gebrek aan netwerkverbinding of een mislukte deelname.

Voorts behoudt de Organisator zich het recht voor om de Wedstrijd, gedeeltelijk of in zijn geheel, te beëindigen, te wijzigen, uit te stellen, af te gelasten of te onderbreken wegens redenen van overmacht, omwille van andere oorzaken buiten de wil van de Organisator (zoals, doch niet beperkt tot, technische incidenten of defecten) of indien wettelijke redenen in een bepaalde jurisdictie de onderneming daar zouden toe dwingen. De Organisator zal in dat geval geen enkele aansprakelijkheid dragen en de deelnemers zullen geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.


Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.


Artikel 12. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

via het contactformulier op de website, per email aan info@fja-oeyen.be

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.


Artikel 13. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.


Artikel 14. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.


Artikel 15. Toepasselijk recht

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.


***


Dit Wedstrijdreglement dateert van 1 februari 2021

Nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van alle aanbiedingen en nieuwtjes uit de wereld van Fja-Oeyen.

Zit je met een vraag?

Meer informatie over onze dons of service? Wil je een afspraak maken? Contacteer ons nu.